Afbeelding
Foto: Foto-OK.nl

Begroting Nissewaard: financieel gezond maar Rijk zorgt voor onzekere financiële toekomst

Algemeen 465 keer gelezen

Nissewaard blijft ook in 2024 bouwen aan een aantrekkelijke stad, waar het plezierig is om te wonen, te werken, te ontmoeten en te recreëren. Voor de komende jaren laat de begroting een bescheiden positief resultaat zien. De gemeente gaat verder met de aanpak van herstraten van de jaren negentig wijken en de reconstructies van de eerste wijken uit de groeikernperiode, het vergroten van veiligheid, het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, bereikbaarheid en OV en goede sportvoorzieningen, met een hogere deelname van met name kwetsbare en oudere inwoners.

Vanaf 2026 wordt het zorgelijk. Vanaf dat jaar krijgen gemeenten, zoals het er nu nog steeds naar uitziet, structureel veel minder geld vanuit het Rijk. ‘Het gaat nu goed, maar vanaf 2026 ziet het financiële plaatje er voor de gemeente heel anders uit’, aldus wethouder Martijn Hamerslag. ‘Dit heeft namelijk te maken met het geld dat we als gemeente vanuit het Rijk krijgen. En zoals het er nu naar uitziet wordt deze belangrijkste inkomstenbron vanaf 2026 fors minder. Dit raakt de gemeente, maar ook de inwoners. Daarom trekken we, samen met veel verschillende gemeenten, aan de bel. Zo hopen we dat het Rijk met aanvullende maatregelen komt. Gebeurt er op dat vlak niets, dan zijn stevige maatregelen, zoals het schrappen van taken én bezuinigingen, onontkoombaar. Tot die tijd voeren we geen bezuinigingen door en kunnen we, dankzij het positieve saldo in 2024 en 2025 en een goede gevulde spaarpot in de vorm van de algemene reserve van 50 miljoen euro, voortbouwen op de koers van de afgelopen jaren. Wonen, werken en leven in Nissewaard is fijn en dat moet zo blijven!’

Veiligheid: gezamenlijke aanpak jeugd 
In 2023 is gestart met een meer strakkere aanpak op overlastgevende groepen jeugd, maar ook jongeren die het criminele pad opgaan. Hier gaat de gemeente mee door, ook in nauwere samenwerking met Hoogvliet. In de aanpak van ondermijnende criminaliteit ziet ze dat steeds meer jongeren in de drugswereld terecht komen. Al is het maar als ‘uithaler’ in de haven van Rotterdam. De samenwerking tussen de gemeente (Jeugd BOA’s) en politie is op dit vlak goed. Waar nodig zet de gemeente bestuurlijke maatregelen in tegen elke vorm van ondermijnende criminaliteit.

Vervangingsopgave openbare ruimte
De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Het is de verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen, belangrijk voor de leef- en woonomgeving. Het college vindt het belangrijk om hierin te blijven investeren. De grootste uitdaging waar ze voor staat is het herstraten van de jaren negentig wijken en de reconstructies van de eerste wijken uit de groeikernperiode. In 2024 is de volgende fase van vervangingen en groot onderhoud van onder andere wegen, bruggen, openbare verlichting, beschoeiingen (particulier en openbaar), duikers, groen en speelplaatsen.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
In 2024 verduurzaamt de gemeente de gemeentelijke gebouwen verder naar 0% CO2 uitstoot in 2050. Deze maatregelen komen in de meerjaren-onderhoudsplannen, zodat ze meelopen in het reguliere onderhoud. Verder gaat ze door met het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, met als doel om in 2050 energie neutraal te zijn en om op korte termijn de energielasten voor gemeentelijk vastgoed te verlagen.

Bereikbaarheid
Tijdens de renovatiewerkzaamheden aan de bruggen en tunnels, vraagt de gemeente aandacht bij de Provincie en Rijkswaterstaat voor bereikbaarheidsmaatregelen voor de inwoners, maar ook voor de hulpdiensten. Goede communicatie over deze renovaties vindt ze zeer belangrijk.

De gemeente streeft ernaar het openbaar vervoer zo goed mogelijk in stand te houden. Bij bedreiging van het voortbestaan van lijnen, onderzoekt ze mogelijkheden voor maatwerk. Hierover wordt tijdig en duidelijk gecommuniceerd. Vanaf 1 januari 2024 zijn er op werkdagen weer vaste buslijnen in de spits. De Spijkhopper blijft ook rijden, omdat er na corona niet voldoende budget is voor een dagelijkse vaste dienstregeling. De nachtmetro is afgelopen periode een succes gebleken en blijft. 

Daarnaast stimuleert de gemeente het fietsgebruik van haar inwoners door goede fietsverbindingen te realiseren en te anticiperen op toenemende drukte op fietspaden. Hoofdroutes en ontsluitingswegen voor de fiets worden zoveel mogelijk in zogenaamd rood asfalt aangelegd. Verder zorgt ze voor voldoende voorzieningen zoals laadpunten voor elektrische fietsen en drinkwaterpunten.

Ontmoeten 
De gemeente blijft zich inzetten om meer inwoners aan het sporten te krijgen. De focus ligt daarbij op jeugd en kwetsbare inwoners. Het versterken van het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte draagt hieraan bij. Met verenigingsondersteuning werkt ze aan een gezond verenigingsleven. De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportfaciliteiten. Met het Lokale Sportakkoord II werkt ze vanuit een netwerk van maatschappelijke organisaties met een sporthart samen aan een sportieve stad waarin iedereen mee kan doen.

Onderwijshuisvesting
Nissewaard staat voor een grote vervangingsopgave voor de onderwijshuisvesting, vooral in het primair onderwijs. Niet alleen vanwege de ouderdom van de schoolgebouwen, maar ook vanwege ruimtegebrek door het groeiend aantal leerlingen. Voor het primair onderwijs heeft de gemeente samen met de vijf schoolbesturen een nieuw Integraal Huisvestingsplan opgesteld met een financiële doorkijk naar de komende 20 jaar. 

De raad heeft extra budget beschikbaar gesteld voor de investeringen t/m 2026. Het nieuwe Integraal Kind Centrum aan de Hongerlandsedijk is daar een voorbeeld van. Voor het voortgezet onderwijs lopen twee concrete nieuwbouwprojecten (MY college en de Penta mavo). Een herijking van dit IHP is onlangs opgestart met de twee schoolbesturen Galilei en Penta.

De volledige begroting van de gemeente Nissewaard is te vinden op www.nissewaard.nl/begroting. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws